Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Onderwerp afbakenen

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

Onderwerp afbakenen

Door de oriëntatiefase heb je een beter beeld gekregen van je onderwerp: wie zijn de hoofdrolspelers, waar en wanneer speelt het onderwerp zich af, wie zijn belangrijkste auteurs.

Zorg voor een heldere vraag-/probleemstelling zodat je weet welke informatie wel en welke niet bruikbaar is om die vraagstelling te beantwoorden. Formuleer je vraagstelling zo specifiek mogelijk:

  • Maak je een goed omschrijving van je onderwerp (wat is je onderzoeksvraag?)
  • bepaald hoe specifiek of algemeen je je onderwerp gaat onderzoeken. Op deze manier stel je vast welke aspecten je wel/niet gaat behandelen. Daarmee voorkom je dat je onderwerp te breed wordt en dat je verdwaalt bij het zoeken naar informatie.

Bij het verder afbakenen van je onderwerp  kun je denken aan:

  • de invalshoek : bedrijfskundig, sociologisch, geografisch, natuurwetenschappelijk?
  • de taal: (afhankelijk van onderwerp en eigen kennis.
  • de  periode : actuele informatie, een specifiek aantal jaren, of  historisch onderzoek?
  • soort publicaties: krantenartikelen voor actuele informatie, databases voor meer literatuurverwijzingen, statistieken voor datasets.

Een heldere probleemstelling en invalshoek stellen je in staat een selectie te maken uit alle informatie die over een onderwerp beschikbaar is.
Raadpleeg voor meer informatie over probleemstelling en invalshoek de portal Academische Communicatievaardigheden van het Talencentrum.

Specifieker maken:

Stel dat je referaat moet gaan over 'nieuwe producten'.

Dit is een redelijk ruim begrip.
Bepaal over welke aspecten het moet gaan. Dat zou kunnen zijn: ontwikkeling nieuwe producten, marketing,  productie management, gebruik van sociale media.

Maak het vervolgens specifieker door je bijv. te richten op het productieproces, productdesign, klantgericht produceren, (duurzaam) grondstoffengebruik, brand management (imago)
En maak het vervolgens nog specifieker : Bij een productieproces kun je denken aan het "lean(er)" maken van de productie (bijv. just-in-time) / werkprocessen, bij  grondstoffengebruik aan bijv. circulair gebruik  of hergebruik van grondstoffen.

Werk vooral van een ruimer begrip naar een specifieker gebied.
En bekijk bij elke volgende stap in hoeverre artikelen/boeken je behulpzaam zijn bij het nader bepalen  van je onderwerp.
Ook kun je voor een nadere begripsbepaling kijken in de catalogus (SmartCat) of in de  thesaurus in  Business Source Premier

Denk ook aan de verdere afbakening door bijv. de bedrijfskundige/sociologische invalshoek te nemen en je niet te beperken tot Nederlandstalige literatuur.
En wil je alleen achtergrond - of recente/actuele informatie, dan kun je daar rekening mee houden in je  keuze van databases.

 

Wat is jouw eigen inbreng?

Meestal lukt het niet om precies die literatuur te vinden die jouw onderzoekvraag beantwoordt. Het is de bedoeling om met behulp van de literatuur zelf verbanden te leggen en argumenten te vinden om je onderzoeksvragen te beantwoorden.