Skip to main content

Scriptie:: Staats- en bestuursrecht

Handboeken

Barkhuysen e.a. 2018
T. Barkhuysen, W. den Ouden., C. de Kruif, Y.E. Schuurman Bestuursrecht in het AwB-tijdperk, Deventer: Kluwer 2018. 

 

Belinfante & de Reede, Dragstra 2015
A.D. Belinfante, J.L. de Reede, L. Dragstra, Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2015.

 

Ten Berge & Michiels 2004
J.B.J.M. ten Berge & F.C.M.A. Michiels, Staats- en Bestuursrecht : Tekst en materiaal, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2004.

 

Ten Berge & Widdershoven 2001
J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, Bescherming tegen de overheid (Nederlands algemeen bestuursrecht deel 2), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001.


Daalder & de Groot 1993
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Eerste tranche (wet van 4 juni 1992, Stb. 315), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993.

 

Daalder & de Groot 1994
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Tweede tranche (Stb. 1993, 581, 650, 671, 690), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994.

 

Daalder & de Groot, van Breugel 1998
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Derde tranche (Stb. 1995, 250, 302, 355 en Stb. 1996, 333), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1998.

Daalder 2015
E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

Damen e.a. 2016
L.J.A. Damen e.a., Systeem, bevoegdheid, besluitvorming, handhaving (Bestuursrecht. deel 1), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.

Damen e.a. 2016
L.J.A. Damen e.a., Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht (Bestuursrecht. deel 2), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.

Dölle, Elzinga & Engels 2004
A.H.M. Dölle, D.J. Elzinga & J.W.M. Engels (medew.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004.


de Haan, Drupsteen & Fernhout 2017

P. de Haan, Th.G. Drupsteen & R. Fernhout, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 1. Gronslagen, begrippen, normering, uitvoering, Deventer: Kluwer 2017.

Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019
R. Schlössels, R.Schutgens & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 2. Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2019.

Henrard 2008

K. Henrard, Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridsche uitgevers 2008.  

 

 Klosse & Vonk 2018
S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken, Socialezekerheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2018.

 

Kortmann 2016
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2016.

 

Kuijer & Steenbergen 2005
A. Kuijer & J.D.M. Steenbergen, Nederlands Vreemdelingenrecht, 's Gravenhage: Boom Juridische uitgevers 2005.

 

Van de Lanotte, Haeck 2005
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 1. Algemene beginselen, Antwerpen: Intersentia 2005.

 

Van de Lanotte, Haeck 2004
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 2. Artikelsgewijze commentaar. Antwerpen: Intersentia 2004.

 

Michiels & Berge 2004
F.C.M.A. Michiels (red.), G. ten Berge, Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van der Pot/Elzinga/de Lange e.a. 2014
D.J.E. Elzinga, R. de Lange, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2014.

 

De Prins, Sottiaux & Vrielink 2005
D. De Prins, S. Sottiaux, J.Vrielink, Handboek discriminatierecht, Mechelen: Wolters Kluwer België 2005

 

Schlössels e.a. 2017
R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, Kern van het bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017.

 

Stroink 2004
F.A.M. Stroink, Kern van de bestuursrechtspraak, 's Gravenhage: Elsevier 2004.

 

Tak 2011
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. Procesrechtelijk organisatie en materieel procesrecht, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2011.

 

Tak 2014
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. 2 Formeel procesrecht, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2014.

 

Van Wijk/Konijnenbelt & van Male 2014
H.D. van Wijk,W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer Elsevier 2014.

Artikelsgewijs commentaar

Broeksteeg e.a. 2018
J.L.W. Broeksteeg, J.W.A. Fleuren, D.E. Bunschoten, P.P.T. Bovend'Eert, Grondwet en Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2018. 

Cammelbeeck & Nehmelman 2017
T.D. Cammelbeeck, R. Nehmelman
(eds.), Gemeentewet, Provinciewet: Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.

Muller e.a. 2017
E.R. Muller e.a., Openbare orde en veiligheid (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2017. 

Nijmeijer e.a. 2017
A.G.A.Nijmeijer,
R. Uylenburg (eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2017.
 

de Poorter & Borman 2017
J.C.A. de Poorter & T.C. Borman (eds), Algemene wet bestuursrecht: de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.


Uylenburg & van der Veen 2017

R. Uylenburg, G.A. van der Veen,
Milieurecht : de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidshinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.

van Zundert 2016
J.W. van Zundert, Ruimtelijk bestuursrecht: de tekst van de Wet op de ruimtelijke ordening de woningwet en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2016.

Series Monografieën

Monografieën Algemene wet bestuursrecht. A-Serie. Deventer: Kluwer 1994-...

Ook o.d.t.: Monografieën Awb.

 

Monografieën Algemene wet bestuursrecht. B-Serie. Deventer: Kluwer 1994-...

Ook o.d.t.: Monografieën Awb.

 

Studiepockets staats- en bestuursrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984-...

Verschijnt onregelmatig. - Verschillende drukken.

 

Monografieën sociaal recht.  Deventer: Kluwer 1985-...

Overige monografieën

Asscher-Vonk e.a. 2007
I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer (Monografieën sociaal recht deel 16), Deventer: Kluwer 2007.


​Bröring 1993

H.E. Bröring, Richtlijnen: Over de juridische betekenis van circulaires, leidraden, aanbevelingen, brochures, plannen (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen. Bestuursrecht deel 14), Deventer: Kluwer 1993.


Groeneweg & Van der Winden 2005
H.W. Groeneweg. J.H. van der Winden (eindred.), P.J.A.M. Baudoin e.a. , Commentaar Vreemdelingenwet 2000, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

 

Keunen 2001
F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht: Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

 

Pennings 2002
F.J.L. Pennings, De WAO (Monografieën sociaal recht deel 21), Deventer: Kluwer 2002.

 

Pennings 2009
F.J.L. Pennings, De werkloosheidswet (Monografieën sociaal recht deel 11), Deventer: Kluwer, 2009

 

Pennings 2005
F.J.L. Pennings, Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht (Monografieën sociaal recht deel 9), Deventer: Kluwer 2005.

 

Seerden e.a. 2012
R.J.G.H. Seerden (red.)., Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: a Comparative Analysis, Antwerpen, Oxford, Intersentia 2012.


 Vermeer 2010
F.R. Vermeer.,
 Gedogen door bestuursorganen, Deventer: Kluwer 2010.