Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scriptie:: Staats- en bestuursrecht

Handboeken

Barkhuysen e.a. 2018
T. Barkhuysen, W. den Ouden., C. de Kruif, Y.E. Schuurman Bestuursrecht in het AwB-tijdperk, Deventer: Kluwer 2018. 

 

Belinfante & de Reede, Dragstra 2015
A.D. Belinfante, J.L. de Reede, L. Dragstra, Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2015.

 

Ten Berge & Michiels 2004
J.B.J.M. ten Berge & F.C.M.A. Michiels, Staats- en Bestuursrecht : Tekst en materiaal, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2004.

 

Ten Berge & Widdershoven 2001
J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, Bescherming tegen de overheid (Nederlands algemeen bestuursrecht deel 2), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001.


Daalder & de Groot 1993
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Eerste tranche (wet van 4 juni 1992, Stb. 315), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993.

 

Daalder & de Groot 1994
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Tweede tranche (Stb. 1993, 581, 650, 671, 690), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994.

 

Daalder & de Groot, van Breugel 1998
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Derde tranche (Stb. 1995, 250, 302, 355 en Stb. 1996, 333), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1998.

Daalder 2015
E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

Damen e.a. 2016
L.J.A. Damen e.a., Systeem, bevoegdheid, besluitvorming, handhaving (Bestuursrecht. deel 1), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.

Damen e.a. 2016
L.J.A. Damen e.a., Rechtsbescherming tegen de overheid, bestuursprocesrecht (Bestuursrecht. deel 2), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.

Dölle, Elzinga & Engels 2004
A.H.M. Dölle, D.J. Elzinga & J.W.M. Engels (medew.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004.


de Haan, Drupsteen & Fernhout 2017

P. de Haan, Th.G. Drupsteen & R. Fernhout, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 1. Gronslagen, begrippen, normering, uitvoering, Deventer: Kluwer 2017.

Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019
R. Schlössels, R.Schutgens & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 2. Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2019.

Henrard 2008

K. Henrard, Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridsche uitgevers 2008.  

 

 Klosse & Vonk 2018
S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken, Socialezekerheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2018.

 

Kortmann 2016
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2016.

 

Kuijer & Steenbergen 2005
A. Kuijer & J.D.M. Steenbergen, Nederlands Vreemdelingenrecht, 's Gravenhage: Boom Juridische uitgevers 2005.

 

Van de Lanotte, Haeck 2005
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 1. Algemene beginselen, Antwerpen: Intersentia 2005.

 

Van de Lanotte, Haeck 2004
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 2. Artikelsgewijze commentaar. Antwerpen: Intersentia 2004.

 

Michiels & Berge 2004
F.C.M.A. Michiels (red.), G. ten Berge, Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van der Pot/Elzinga/de Lange e.a. 2014
D.J.E. Elzinga, R. de Lange, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2014.

 

De Prins, Sottiaux & Vrielink 2005
D. De Prins, S. Sottiaux, J.Vrielink, Handboek discriminatierecht, Mechelen: Wolters Kluwer België 2005

 

Schlössels e.a. 2017
R.J.N. Schlössels, F.A.M. Stroink, Kern van het bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017.

 

Stroink 2004
F.A.M. Stroink, Kern van de bestuursrechtspraak, 's Gravenhage: Elsevier 2004.

 

Tak 2011
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. Procesrechtelijk organisatie en materieel procesrecht, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2011.

 

Tak 2014
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. 2 Formeel procesrecht, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2014.

 

Van Wijk/Konijnenbelt & van Male 2014
H.D. van Wijk,W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer Elsevier 2014.

Artikelsgewijs commentaar

Broeksteeg e.a. 2018
J.L.W. Broeksteeg, J.W.A. Fleuren, D.E. Bunschoten, P.P.T. Bovend'Eert, Grondwet en Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2018. 

Cammelbeeck & Nehmelman 2017
T.D. Cammelbeeck, R. Nehmelman
(eds.), Gemeentewet, Provinciewet: Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.

Muller e.a. 2017
E.R. Muller e.a., Openbare orde en veiligheid (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2017. 

Nijmeijer e.a. 2017
A.G.A.Nijmeijer,
R. Uylenburg (eds.), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2017.
 

de Poorter & Borman 2017
J.C.A. de Poorter & T.C. Borman (eds), Algemene wet bestuursrecht: de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.


Uylenburg & van der Veen 2017

R. Uylenburg, G.A. van der Veen,
Milieurecht : de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidshinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2017.

van Zundert 2016
J.W. van Zundert, Ruimtelijk bestuursrecht: de tekst van de Wet op de ruimtelijke ordening de woningwet en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2016.

Series Monografieën

Monografieën Algemene wet bestuursrecht. A-Serie. Deventer: Kluwer 1994-...

Ook o.d.t.: Monografieën Awb.

 

Monografieën Algemene wet bestuursrecht. B-Serie. Deventer: Kluwer 1994-...

Ook o.d.t.: Monografieën Awb.

 

Studiepockets staats- en bestuursrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984-...

Verschijnt onregelmatig. - Verschillende drukken.

 

Monografieën sociaal recht.  Deventer: Kluwer 1985-...

Overige monografieën

Asscher-Vonk e.a. 2007
I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer (Monografieën sociaal recht deel 16), Deventer: Kluwer 2007.


​Bröring 1993

H.E. Bröring, Richtlijnen: Over de juridische betekenis van circulaires, leidraden, aanbevelingen, brochures, plannen (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen. Bestuursrecht deel 14), Deventer: Kluwer 1993.


Groeneweg & Van der Winden 2005
H.W. Groeneweg. J.H. van der Winden (eindred.), P.J.A.M. Baudoin e.a. , Commentaar Vreemdelingenwet 2000, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

 

Keunen 2001
F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht: Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

 

Pennings 2002
F.J.L. Pennings, De WAO (Monografieën sociaal recht deel 21), Deventer: Kluwer 2002.

 

Pennings 2009
F.J.L. Pennings, De werkloosheidswet (Monografieën sociaal recht deel 11), Deventer: Kluwer, 2009

 

Pennings 2005
F.J.L. Pennings, Grondslagen van het Europese socialezekerheidsrecht (Monografieën sociaal recht deel 9), Deventer: Kluwer 2005.

 

Seerden e.a. 2012
R.J.G.H. Seerden (red.)., Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: a Comparative Analysis, Antwerpen, Oxford, Intersentia 2012.


 Vermeer 2010
F.R. Vermeer.,
 Gedogen door bestuursorganen, Deventer: Kluwer 2010.