Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Handboeken (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Barkhuysen e.a. 2018
T. Barkhuysen, W. den Ouden., C. de Kruif, Y.E. Schuurman Bestuursrecht in het AwB-tijdperk, Deventer: Kluwer 2018. 

Belinfante e.a. 2020
A.D. Belinfante (red.), e.a., Beginselen van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: Kluwer 2020.

Bröring & de Graaf e.a. 2019
H.E. Bröring, K.J. de Graaf e.a., Systeem, bevoegdheid, bevoegdheidsuitoefening, handhaving (Bestuursrecht. deel 1), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2019.

Ten Berge & Michiels 2004
J.B.J.M. ten Berge & F.C.M.A. Michiels, Staats- en Bestuursrecht : Tekst en materiaal, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2004.

Daalder & de Groot 1993
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Eerste tranche (wet van 4 juni 1992, Stb. 315), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1993.

Daalder & de Groot 1994
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot & J.M.E. van Breugel (medew.), De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Tweede tranche (Stb. 1993, 581, 650, 671, 690), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1994.

Daalder & de Groot, van Breugel 1998
E.J. Daalder, G.R.J. de Groot en J.M.E. van Breugel, De parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht: Derde tranche (Stb. 1995, 250, 302, 355 en Stb. 1996, 333), Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1998.

Daalder 2015
E.J. Daalder, Handboek openbaarheid van bestuur, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

Dölle, Elzinga & Engels 2004
A.H.M. Dölle, D.J. Elzinga & J.W.M. Engels (medew.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004.

Schlössels & Zijlstra 2017

R.J.N. Schlössels, S.E. Zijlstra, Onderwijseditie. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 1. Grondslagen, begrippen, normering, uitvoering, Deventer: Kluwer 2017.


Schlössels & Zijlstra 2017

R.J.N. Schlössels, S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 1. Grondslagen, begrippen, normering, uitvoering, Deventer: Kluwer 2017.

Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019
R. Schlössels, R.Schutgens &
S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 2. Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2019.

Schlössels, Schutgens & Zijlstra 2019
R. Schlössels, R.Schutgens & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat deel 2. Rechtsbescherming, Overheidsaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2019.

Henrard 2008
K. Henrard, Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief, Den Haag: Boom Juridsche uitgevers 2008.

Klosse & Vonk 2020
S. Klosse & G.J. Vonk, Hoofdzaken, Socialezekerheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020.

Kortmann 2021
C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2021.

Kuijer & Steenbergen 2005
A. Kuijer & J.D.M. Steenbergen, Nederlands Vreemdelingenrecht, 's Gravenhage: Boom Juridische uitgevers 2005.

Van de Lanotte, Haeck 2005
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 1. Algemene beginselen, Antwerpen: Intersentia 2005.

Van de Lanotte, Haeck 2004
J. Van de Lanotte, Y. Haeck (ed.), Handboek EVRM. Dl. 2. Artikelsgewijze commentaar. Antwerpen: Intersentia 2004.

Marseillen & Tolsma e.a. 2022
A.T. Marseille, H.D. Tolsma e.a., Rechtsbescherming tegen de overheid (Bestuursrecht. deel 2), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2022.

Michiels & Berge 2004
F.C.M.A. Michiels (red.), G. ten Berge, Staats- en bestuursrecht: tekst en materiaal, Deventer: Kluwer 2004.

Van der Pot/Elzinga/de Lange e.a. 2014
D.J.E. Elzinga, R. de Lange, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2014.

De Prins, Sottiaux & Vrielink 2005
D. De Prins, S. Sottiaux, J.Vrielink, Handboek discriminatierecht, Mechelen: Wolters Kluwer België 2005

Schlössels e.a. 2020
R.J.N. Schlössels e.a., Kern van het bestuursrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020.

Stroink 2004
F.A.M. Stroink, Kern van de bestuursrechtspraak, 's Gravenhage: Elsevier 2004.

Tak 2019
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. 1 Procesrechtelijk organisatie en materieel procesrecht. Boek 1. Inleiding en organisatie, Oisterwijk: Wolf Legal publishers 2019.

Tak 2019
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Dl. 1 Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht. Boek 2. Rechtsmacht en bewijsrecht, Nijmegen: Wolf Legal publishers 2019.

Tak 2019
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk, Van rechtsbescherming naar machtsbescherming. Dl. 2 Formeel procesrecht. Boek 3. Procedures,  Nijmegen: Wolf Legal publishers 2019.

Tak 2019
A.Q.C. Tak, Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. Van rechtsbescherming naar machtsbescherming Dl. 2 Formeel procesrecht. Boek 4. Effecten en rechtsmiddelen Nijmegen: Wolf Legal publishers 2019.

Van Wijk/Konijnenbelt & van Male 2014
H.D. van Wijk,W. Konijnenbelt & R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Deventer: Kluwer Elsevier 2014.

Artikelsgewijs commentaar (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Borman, de Poorter, Jacobs & Verbeek 2021
T.C. Borman (eds), J.C.A. de Poorter (eds), M.J. Jacobs & J. Verbeek, Algemene wet bestuursrecht: de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2021.

Broeksteeg e.a. 2018
J.L.W. Broeksteeg, J.W.A. Fleuren, D.E. Bunschoten, P.P.T. Bovend'Eert, Grondwet en Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut: de tekst van de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2018. 

van der Laan & Nehmelman 2021
L.L. van der Laan (red.)  & R. Nehmelman
(red.), Gemeentewet, Provinciewet: Wet gemeenschappelijke regelingen: de tekst van de Gemeentewet en de Provinciewet voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2021.

Muller e.a. 2021
E.R. Muller e.a., Openbare orde en veiligheid (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2021.
 

Nijmeijer & Uylenburg 2019
A.G.A.Nijmeijer & R. Uylenburg,
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving, voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar) Deventer: Kluwer 2019.
 

Uylenburg & van der Veen 2020
R. Uylenburg, G.A. van der Veen,
Milieurecht : de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen,
het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidshinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2020.

van Zundert e.a. 2021
J.W. van Zundert e.a., Ruimtelijk bestuursrecht: de tekst van de Wet op de ruimtelijke ordening de woningwet en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2021.

Frequent geactualiseerde werken (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
S.A.J Munneke (red.), De Gemeentewet en haar toepassing (GMT), Deventer: Wolters Kluwer (Online via Kluwer Navigator).

Encyclopedie Sociale Verzekeringen Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer (Online via Kluwer Navigator).

Encyclopedie Sociale Voorzieningen

G. Lankhorst., Encyclopedie Sociale Voorzieningen  Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer (Online via Kluwer Navigator).

Series Monografieën (LIjst bijgewerkt aug. 2021).

Mastermonografieën staats- en bestuursrecht. Deventer: Kluwer 2010-....Online via Kluwer Navigator.

Meer informatie

Monografieën sociaal recht.  Deventer: Kluwer 1985-...Online via Kluwer Navigator. Online via Kluwer Navigator.

Overige monografieën (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Asscher-Vonk e.a. 2007
I.P. Asscher-Vonk e.a., De zieke werknemer (Monografieën sociaal recht deel 16), Deventer: Kluwer 2007.

Bröring 1993
H.E. Bröring, Richtlijnen: Over de juridische betekenis van circulaires, leidraden, aanbevelingen, brochures, plannen (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen. Bestuursrecht deel 14), Deventer: Kluwer 1993.

?Groeneweg & Van der Winden 2005
H.W. Groeneweg. J.H. van der Winden (eindred.), P.J.A.M. Baudoin e.a. , Commentaar Vreemdelingenwet 2000, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.


Keunen 2001
F.W.M. Keunen, Schets van het Europees socialezekerheidsrecht: Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

Pennings 2002
F.J.L. Pennings, De WAO (Monografieën sociaal recht deel 21), Deventer: Kluwer 2002.

Damsteeg 2017
A.C. Damsteeg, De werkloosheidswet (Monografieën sociaal recht deel 11), Deventer: Kluwer, 2017

Pennings 2014
F.J.L. Pennings, Europese socialezekerheidsrecht (Monografieën sociaal recht deel 9), Deventer: Kluwer 2014.

Seerden e.a. 2012
R.J.G.H. Seerden (red.)., Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: a Comparative Analysis, Antwerpen, Oxford, Intersentia 2012.


Vermeer 2010
F.R. Vermeer.,
 Gedogen door bestuursorganen, Deventer: Kluwer 2010.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law